خرید کتاب های علوم پایه پزشکی tagged posts

خرید کتاب پزشکی

محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مورد فعالیت های این وزارتخانه در زمینه کتاب گفت: از سه سال گذشته که در معاونت سازمان امور جوانان وزارت ورزش و جوانان حضور داشته ام ، فعالیت های مختلفی در زمینه کتاب و کتابخوانی انجام شده است. این شامل  خرید کتاب پزشکی جشنواره کتاب سال جوانان است که اولین آن سال گذشته در دسته های مختلف مانند نویسندگان جوان و نویسندگان آثار مرتبط با جوانان برگزار شد.

وی افزود: ایجاد دبیرخانه ای برای شناسایی م...

Read More