دانلود کتاب صوتی صبح جادویی tagged posts

خرید کتاب صوتی

موسی اکرمی می گوید: “در فضای تسلط رسانه های الکترونیکی ، سلیقه مردم از نظر کیفی خرید کتاب صوتی رو به کاهش است و کتاب های ضعیف و رو به زوال سلیقه ها باعث تقویت یکدیگر می شوند.” در این شرایط ، افراد کمی برای نوشتن یک اثر جدی و ارزشمند تلاش می کنند.
ضعف کتاب و سلیقه مبتذل در علوم انسانی یکدیگر را تقویت می کرد
خبرگزاری کتاب ایران ، “تالیف یا ترجمه؟” پاسخ این س questionال به ویژه در زمینه هایی مانند انسان دوستانه بسیار مهم است ، زیرا به مشکلات جامعه ایران مربوط می شود...

Read More